Med en ICDP-certificering af institutionen opnår I et synligt bevis på at I arbejder målrettet med ICDP på alle niveauer i organisationen, herunder at ICDP anvendes i praksis i relationer og samspil med institutionens primære målgruppe. Herved kan opnås en tydeliggørelse af hvordan jeres institution i praksis arbejder med FNs børnekonvention og demokrati.

Hovedformålet med en ICDP-certificering af institutioner er at kvalitetssikre relationsarbejdet på organisationsniveau og bidrage til at kerneopgaverne i institutionen løses med empati, omsorg og indlevelse. Men det er også grundtanken i ICDP-certificeringen at den kan bidrage til at en bedre begrundet praksis og styrke de professionelles dømmekraft og udvikle en fælles forståelse af, og sprog for hvad godt professionelt relationsarbejde er. 

ICDP-certificeringen af institutionen hænger tæt sammen med FNs Børnekonvention:

  • FNs Børnekonvention blev vedtaget på en generalforsamling den 20. november 1989. Børn var tidligere omfattet af de generelle menneskerettigheder, men der var behov for særlige rettigheder for børn – børnerettigheder. Mere end 190 lande har skrevet under – også Danmark. Det gør det til den konvention, som flest lande på verdensplan har tilsluttet sig. Børnekonventionens rettigheder gælder ALLE børn uanset nationalitet, køn, social status, religion og kultur.

Grundlæggende er FN´s Børnekonvention og verdensmålene tæt forbundne.

  • Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs, retten til familieliv og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber. Verdensmålene anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Dansk center for ICDP har underskrevet ”code of conduct” (etiske retningslinjer) med både FN og Unicef og det betyder at de danske organisationer med en ICDP-certificering bliver en del af den gruppe organisationer – der forpligter sig på at tage arbejdet med både verdensmålene og menneskerettighederne herunder Børnekonventionen alvorligt.