Dansk Center for ICDP har indgået aftale med sine databehandlere om efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelses-forordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.

Dataansvarlig er Jens Linder jenslinder@danskcenterfor-icdp.dk 

IT-leverandør til platformen Dansk Center for Relationer, som drives af Dansk Center for ICDP Aps, er firmaet Tinx/DK A/S. 

Læs indgået databehandleraftale her: Databehandleraftale tinx og Dansk Center for ICDP Aps 17 aug 2022